med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
  


AKTUELLT
med protokoll m.m.

För att få färsk info - uppdatera sidan ofta!

 

 

2019

21 Juli >>>> Fiskelycka

Syskonen Selma, Viktor och Stina hade ett lyckat abborremete med farfar på Stora Logärden, sommarlov när det är som allra bäst..

Största abborre väger ca 6hg.

Johan Darnerud trollade upp en Röding på ca 2kg i sommarvärmen.

Allt detta hände under V29.

5 Juli >>>>> Inför kommande kräftfiske

11 Juni >>>>> Renovering brygga vid Lisstjärnen

Handikappbryggan vid Lisstjärnen får sig en välbehövlig upprustning med hjälp av de ideella krafterna, Lars Andersson, Jan Larson med handräckning från Erik Nykvist.

 

10 Juni >>>>> Gäddfisket avslutat

Årets Gäddfiske i Logärden gav den lägsta totalvikten sedan ryssjefiskets startande 2003. Största gädda i Logärden blev en blygsam madam vikt 6,5kg. Gäddfisket ger våra öringar och rödingar större överlevnadschanser och vi kan konstarera att gäddfisket behöver fortsätta varje år för att nå önskad effekt. Ryssjefiske har också genomförts i Lilla Logärden samt Lisstjärnen. Största gädda fångades i Lisstjärnen vikt 8,2kg.

 

3 Juni >>>>>> Öring på Långedrag

En grann Öring fick syna hovgarnet under söndagen. Margareta Hansson från Sandviken testade en riktig klassiker, Långedrag agnad med mask på Stora Logärden. Ett kraftigt hugg och en spännade drillning resulterade i denna vackra Öring vikt 3,5kg. Stort Grattis!!

 

25 maj >>>>>>> Ung storfiskare på Logärden

William Hansson 13-år från Sandviken fick sin första Röding från båt på Logärden under torsdagen, vikt 1,9kg. Vi säger stort grattis till en fin fångst.

 

21 maj >>>>>> Lyckad fisketur på Logärden

 

Morgan och Lasse testade långedrag på Logärden med lyckat resultat. Öringen väger 4,0kg

 

14 maj >>>> Fin Röding

Kjell Pettersson testade långedrag och mask när denna fina Röding nappade, vikt 2,0kg

 

1maj >>>>> Gäddfångster

Gäddrapporterna duggar tätt från våra ryssjefiskare. Vid Getingviken i Logärden rapporteras om 7gäddor i en ryssja, totalvikt ca 25kg, med topp på 6,5kg. Bilden till vänster visar Nicklas Andersson med största Gädda i Lisstjärnen vikt 8,2kg,

 

27 april >>>> Massiv insats mot gäddbestånd

Föreningen bedriver med frivilliga insatser ett omfattande ryssjefiske mot gäddbestånd i sjöar och tjärnar inom fiskevårdsområdet. Detta för att främja möjligheten för stödplanterade ädelfiskbestånd att växa sig starka och talrika.

Idag lördag är samtliga vatten inom fiskevårdområdet i stort sätt isfria.

 

24 april >>>> Isläget på Stora Logärden

Stora Logärden håller på att skölja, om nuvarande väderprognåser står sig kan Logärden vara isfri till helgen. Vi ser fram mot årets gäddlekfiske, den första ryssjan sitter redan på plats inne i Logärdsviken. Vi ryssjefiskar för 17-året i rad. Fångstrapporter utlovas.

 

4 mars >>>> Fin pimpelröding på Logärden

Janne Malmqvist pimplade framgångsrikt på Stora Logärden i finvädret. Rödingen väger 3,2kg.

Stort Grattis till en vacker Röding

 

26 feb >>>> Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid fiskestämma för verksamhetsåret 2018 vid Hinsen-Logärdens FVOF den 17 februari 2019 kl 19:00 i Karlsbyhedens Folkets Hus

Den trettiosjunde stämman öppnandes av Lars Nordström som hälsade de närvarande välkomna.

1 Till ordförande respektive sekreterare för stämman valdes Per-Erik Sandberg och Lars Nordström.

2 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Hans Aspman och Stigmar Nordin.

3 Närvarande enligt närvarolista.

4 Kallelsen till stämman ansåg stämman ha skett i behörig ordning.

5 Upprättat förslag till dagordning godkändes.

6 Verksamhetsberättelsen för det gångna året genomgicks och lades till handlingarna.

7 Den ekonomiska redovisningen föredrogs och revisionsberättelsen lästes upp av Kjell Pettersson.

8 På förslag av revisorerna beviljade stämman ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018.

9 Till ordförande för 2019 valdes Lars Nordström.

10 Till styrelseledamöter för 2019 och 2020 valdes Daniel Sundlöv och Thomas Wiik. Jan Larsson valdes för 2019.

11 Till styrelseersättare för 2019 och 2020 valdes Niklas Andersson.

12 Till revisorer och revisorsersättare för 2019 valdes Stigmar Nordin och Kjell Pettersson med Jan-Erik Böhlmark som ersättare.

13 Till valberedning för 2019 valdes Jan-Erik Böhlmark, Anders Stängnings och Mikael Sjöberg.

14 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till fiskets bedrivande under 2019 och delvis 2020.

Övergripande
Totalt fiskeförbud ska gälla i Logärden från och med den 7 januari 2020 till och med den 14 februari 2020.. Fiskepremiären på Logärden äger rum den 15 februari 2020.

Vid Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen får fiske enbart ske från land när vattnen är isfria. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas. Riktat fiske med ryssjor får i dessa vatten ske efter gädda under deras lektid.

Vid släpfiske får maximalt två spön per båt användas förutsatt att två kort lösts. Spöparavan får användas.
Vid fiske på Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen, Lisstjärnen, Hinsen och Logärden får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.

När fiske är tillåtet får angling ske på alla vatten, utom Lilla Logärden, med femton angeldon med konventionella angekrokar.

Totalt fiskeförbud ska gälla i Håsjöbäcken upp till Håsjön under 2019. I övriga rinnande vatten är det fiskeförbud från och med den 3 september 2019 till och med den 31 mars 2020.

Trolling mm
Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete på Hinsen och Logärden.

Nätfiske
Hinsen
Under tiden 1 april till och med 1 september och 27 oktober till och med 8 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 1 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon för nätfiske finns vid Finnboviken. . Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.

Logärden 2019
Under tiden 10 juni till och med 1 september får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiske 2019
Kräftfiskeförbud ska gälla inom hela fiskevårdsområdet under 2019 fram till fiskestämman 2020 med undantag för Hinsen där kräftfiske får ske inom eget skifteslag fredagen den 9 augusti från kl. 17.00 till lördagen den 10 augusti kl.09.00. Styrelsen får vid behov utföra provfiske efter kräftor i övriga vatten.

Mink

Stämman beslutade att föreningen bekostar slagfällor för de som vill fånga mink och har jakträtt.

Fiskekortspriser

Stämman beslutade att följande fiskekortspriser ska gälla under 2020, dagkorten från 1 maj 2019 och familjekorten vad avser icke hemmaboende barn och barnbarn och årskort trolling för hemmaboende och icke hemmaboende familjemedlemmar från 17 februari 2019. Styrelsen får även i uppdrag att upprätta en manual över vad som gäller avseende de olika fiskekortstyperna för att tolkningarna ska bli så lika som möjligt. Dessa delas sedan ut till samtliga kortförsäljare.

Fiskekorten löses per kalenderår enligt följande:
2020 Fiskerättsbevis (även arrende) vitakort                                                                200 kr/år
Fiskerättsbevis Ortskort vita kort                         500 kr/år

Fiskerättsbevis familjemedlem vita kort m rött kryss                                           
(Hemmaboende i samma hushåll)                                                  120 kr/år
Fiskerättsbevis icke hemmaboende familjemedlem, endast barn
och barnbarn, vita kort med rött kryss                                      200 kr/år

Fiskekort övriga röda kort                                                        600 kr/år
Fiskekort övriga röda kort                                                        200 kr/vecka
Fiskekort övriga röda kort eller automat                                      80 kr/dag
Fiskekort Lilla Logärden        100 kr/dag

För trollingkort gäller följande priser, inklusive övrigt fiske:
Fiskerättsbevis/arrende/familj   Ortskort/familj    Övriga
Dag         100 kr                            Dag 200 kr             Dag 250 kr
Vecka      200 kr                            Vecka 350 kr         Vecka 600 kr
År          700 kr                            År 1100 kr         År 1500 kr

Bakgrunden till beslutet:
Antingen kommer fiskodlingen att upphöra eller bli betydligt dyrare att driva. Med i stort sett samma fiskekortspriser som idag kommer därför föreningen inte att kunna sätta ut lika stora mängder fisk som tidigare utan mängden måste minskas från ca 4000 kg till ca 3200 kg
Detta kommer sannolikt på sikt att leda till minskat antal lösta fiskekort. Områdets attraktivitet kommer att sjunka.
Beslutade fiskekortspriser innebär en kompensation för den förtjänst föreningen tidigare gjort alternativt den högre kostnaden som uppstår för att driva odlingen. Kostnaderna för de ca 2000 kg öring som fiskodlingen producerat kommer att öka med upp till 40 % eller ca 80 000:- om odlingen upphör. Även kostnaderna för inköp av stor fisk för utsättning ökar undan för undan.
Hänsyn har även tagits till det s.k. familjekortet som tolkats olika i området. Det som ett familjekort avser är ett kort för hemmaboende familjemedlemmar. Vissa fiskekortsförsäljare har i många år tolkat det som att det även gäller utflyttade barn och även barnbarn i vissa fall. Förslaget innebär en kompromiss mellan vad som gällt och hur detta tolkats genom många år. Stämman beslutade att godkänna upprättat förslag till budget och arbetsplan. Budgeten omsluter 525 000:-.

På förslag av Lennart Sandgren uppdras åt styrelsen att försöka finna en lösning där den som sköter fiskodlingen kompenseras på ett rimligt sätt alternativt arrenderas ut till lämplig entreprenör.Stämmans avslutas med gemensamt kaffe med dopp.

 

Vid protokollet                                                         Mötets ordförande

Lars Nordström                                                         Per-Erik Sandberg

Justeras                                                                     Justeras

Stigmar Nordin                                                         Hans Aspman

Bilagor: Nätfiskeförbudszoner i Hinsen och Logärden samt förteckning över närvarande. (Dessa dokument erhålles på begäran, förbudszonerna lika tidigare år)

Protokollet är godkänt/justerat digitalt.
 

 

16 feb >>>> Premiär på Logärden

Så var det äntligen dags för årets isfiskepremiär på Stora Logärden.

Ett 70-tal fiskare har letat sig upp till Logärden för att prova fiskelyckan i det kristallklara vattnet.

Intill ser ni ett par rödingar i vikt 7-9hg som valt att hugga på maggotagnad ballansare under rödingblänke med blink.

Vädret är stabilt med ett par plusgrader. Istjockleken är ca 20-25cm.

Foton Christer Nilsson

2 feb >>>>> Fiskestämma 17 februari

Årets fiskestämma går av stapeln söndagen den 17 februari kl 19:00 i Karlsbyhedens Folkets hus. Välkomna

 

18 Jan >>>> Lilla Logärden

Christer Ekblad pimplade den 16 jan på Lilla Logärden i det fina vädret med lyckat resultat. Den vackra Rödingen väger 1,5kg.

 

2 Jan >>>> Fiskepremiär 16 feb 2019 Stora Logärden

Årets isfiskepremiär på Stora Logärden går av stapeln lördagen den 16 februari.

Inför preimiären råder fiskeförbud på st. Logärden från och med måndag 7 januari. Vi får in rapporter om förrädiska isar på st. Logärden så vi rekommenderar att ni är mycket försiktiga den närmaste tiden.

 

2018

24 dec >>>> Bra fiske på Lilla Logärden

Vi säger Stort Grattis till Albin som under lördagen testade Lilla Logärden med lyckat resultat. Öring 1,4kg Röding 2,1kg. Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

 

11 dec >>>> Ny kortförsäljare

Vi hälsar Jeanette Persson Välkommen som ny fiskekortsförsäljare. Jeanette bor i Karlsbyheden, adress Karlsbyheden 71 och ersätter Sune Andersson som sålt mängder med fiskekort under många år. Föreningen vill ta tillfället i akt att tacka Sune för lång och trogen tjänst.

 

18 nov >>>> Röding

Kjell Pettersson Hofors, drog tidigare i november ett långedrag med en liten vobbler som bete genom Logärdens klara vatten, resultatet en vacker Röding vikt 1,2kg.

 

1 Augusti >>>> Nya grundmarkörer i Hinsen

Föreningen har nu markerat ut flera stengrund i Hinsen på ett tydligt sätt. Grundmarkörerna ökar säkerheten för båttrafiken som under semestertider kan vara ganska intensiv, tillika ger det bra vägledning för nya besökare som vill utforska Hinsen med omgivningar från båten.

 

15 Juli >>>>> Flera storöringar spöfångade på Logärden

Johan Darnerud med familjen i båten fångade den 11 juli en jätteöring på Stora Logärden. Hugget kom ytligt på en betesfisk monterad efter ett långedrag. Spöt gick av i samband med den dramatiska håvningen. Öringen är den största som vi känner till som fångats med spö i Stora Logärden. Öringen väger 9,1kg, var 86cm lång med en omkrets på 57cm.

Vi säger stort grattis till hela familjen som deltog vid denna fantastiska fångst.

Någon dag tidigare fångade föreningens ordförande Lars Nordström en mycket vacker storöring som väger 5,9kg. Även denna storöring fångades ytligt mitt på dagen i ett soldränkt Logärden. Öringen bet tag i en plugg.

7 Juli >>>>> Kräftfisket 2018 Hinsen

 

18 juni >>>>> Storöring fångad på Logärden

Johan Darnerud och Therese Benini fångade en riktig storöring på Logärden idag. Öringen väger 5,5kg. Öringen passar bra att grava lagom till midsommar. Vi säger grattis till en riktigt fin öring.

1 juni >>>>>> Gäddfisket i Logärden avslutad

Årets gäddfiske gav en fångst av 116gäddor med en totalvikt på 170kg. Årets största gädda vägde 13,2kg vilket är rekord i våra ryssjor. Medelvikten gick upp något då det fångades flera stora gäddor detta år (11.0 och 9.3). Det blev en något kortare lekperiod pga. av att vintern tog slut snabbt och övergick i sommarvärme direkt. Vi märker av att öringfisket börjat ovanligt starkt detta år med flera fina fångster kring 3kg samt en på ca 6kg som vi ännu inte fått se på bild..

 

29 maj >>>>>> Rödingen nappar på Logärden

Kjell Pettersson testade en klassiker, långedrag agnad med lövmask, resultat Röding ca 1,3kg.

 

24 maj >>>>>> Fiskeförbud

FISKEFÖRBUD

PÅ  GRUND  AV  FÖR  STORT  UTTAG  AV  LÄTTFÅNGAD  FISK  FÖRBJUDS ALLT FISKE  I  INRE  DELEN  AV  LOGÄRDSVIKEN.


Området markeras med en skylt på en liten flotte samt bojar in mot land på ömse sidor om flotten.
Förbudet gäller fram till sista juni 2018.

 

Styrelsen för Hinsen-Logärdens FVOF

19 maj >>>>> Fiskelycka på Logärden

Emil Linder fiskade med sin familj när denna vackra öring högg mellan bergslagsöarna. Betet var en vit plugg. Öringen väger ca 1kg Vi säger grattis till en riktigt fin fångst Emil

 

13 maj >>>>> Fin Öring fångad i Logärden

Makarna Nordström testade båten och trollingutrustningen i finvädret under söndagen 13maj. 10 meter under kölen högg denna vackra Öring på en apex. Öringen väger ca 3kg. Vi säger grattis till en riktigt fin fisk.

 

7 maj >>>>>> Storgädda i Logärden

Idag fångades en riktig storgädda i Logärden. Gäddan gick in i en ryssja längst in i Logärdsviken. Gäddan väger 13,2kg och var 117cm lång. Det är svårt att förstå att den här gäddan lyckats undvika föreningens 18 ryssjor i 15-år. Sannolikt är det som med stora laxar att gäddorna leker med 3-4 års intervall, och att detta bidrar till att chanserna ökar för gäddorna att hinna växa sig stora trots föreningens ansträngningar.

 

6 maj <>>>>>> Fiskevård i Lilla Logärden

Fiskevårdsföreningen bedriver fiskevård i flera av våra vatten. Här är en ryssjefångst i Lilla Logärden under lördagen. Inplanterade ädelfiskar får löpa gatlopp mellan hungriga nylekta gäddor om några veckor. Fiskevårdsvinsten är uppenbar om vi lyckas minska gäddbestådenden i våra sjöar och tjärnar. Bilden till höger visar att Stora Logärden sannolikt sjöljer under dagen

 

24 April >>>>> Gäddfisket i Stora Logärden startar

Äntligen har årets gäddlekfiske startat för 16-året i rad. Den första ryssjan sattes i Logärden idag vid Logärdsviken. Hitills har fisket givit 2150 gäddor med en vikt av 3087kg. Detta för att minska trycket på Logärdens Öring och Rödingbestånd. Vi återkommer med en rapport i halvtid om ca 3-4 veckor.

19 april >>>>> Fiskevård på Lisstjärnen

Delar av styrelsen genomförde en angling under lördagen på Lisstjärn Resultat 4st gäddor, den största vägde ca 2kg

Medverkande: Niklas Andersson, Thomas Wiik, Daniel Sundlöv, Jan LarssonHans Aspman samt Lars Andersson

 

7 mars >>>>> Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid fiskestämma för verksamhetsåret 2017 för HinsenLogärdens FVOF den 21 februari 2018 kl 19:00 i Karlsbyhedens Folkets Hus.

Den trettiosjätte stämman öppnades av Christer Nilsson som hälsade de närvarande välkomna.

1. Till ordförande respektive sekreterare för stämman valdes Per-Erik Sandberg och Lars Nordström
2. Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan Larsson och Kjell Pettersson.
3. Närvarande enligt bilagda närvarolista och röstlängd.
4. Kallelse som skett genom utskick till företrädare för skifteslagen den 7 februari 2018 och annons i Falu-Kuriren och Dala-Demokraten den 10 februari 2018 godkändes av stämman.
5. Upprättat förslag till dagordning godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.
7. Den ekonomiska redovisningen föredrogs och revisionsberättelsen lästes upp av Stigmar Nordin.
8. På förslag av revisorerna beviljade stämman ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.
9. Till ordförande för 2018 nyvaldes Lars Nordström.
10. Till styrelseledamöter för 2018 och 2019 omvaldes Tor Rosendahl, Ove Bruhn och Hans Aspman. För 2018 nyvaldes Daniel Sundlöv och Jan Larsson.
11. Till styrelseersättare för 2018 och 2019 nyvaldes Lars Andersson. För 2018 nyvaldes Niklas Andersson
12. Till revisorer och revisorsersättare omvaldes Stigmar Nordin och Kjell Pettersson med Jan-Erik Böhlmark som ersättare.
13. Till valberedning omvaldes Jan-Erik Böhlmark, Anders Stängnings och Mikael Sjöberg med Anders som sammankallande.
14. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till fiskets bedrivande under 2018 och delvis 2019 enligt följande:
Övergripande Totalt fiskeförbud ska gälla i Logärden från och med den 7 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.. Fiskepremiären på Logärden äger rum den 16 februari 2019.
Vid Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen får fiske enbart ske från land när vattnen är isfria. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas. Riktat fiske med ryssjor får i dessa vatten ske efter gädda under deras lektid.

Vid släpfiske får maximalt två spön per båt användas förutsatt att två kort lösts. Spöparavan får användas. Vid fiske på Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen, Lisstjärnen, Hinsen och Logärden får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.
När fiske är tillåtet får angling ske på alla vatten, utom Lilla Logärden, med femton angeldon med konventionella angekrokar.

Totalt fiskeförbud ska gälla i Håsjöbäcken upp till Håsjön under 2018. I övriga rinnande vatten är det fiskeförbud från och med den 3 september 2018 till och med den 31 mars 2019.

Trolling mm Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete på Hinsen och Logärden.

Nätfiske Hinsen Under tiden 1 april till och med 1 september och 27 oktober till och med 8 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 1 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon, samma som förgående år, för nätfiske finns vid Finnboviken. Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.

Logärden Under tiden 11 juni till och med 2 september får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner, samma som förgående år, för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiske Bengt Israelsson föreslår att kräftfiske i Hinsen, Håsjön och Håsjöbäcken ska få ske året om. Styrelsen föreslår att kräftfiske endast får ske ett dygn i augusti. Efter omröstning finner ordföranden att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag. Votering begärs. Beslutades att röstning ska ske med en röst per närvarande fiskevattenägare /fullmaktshavare. Åtta röstade på styrelsens förslag och en på Bengts förslag. Stämman har således beslutat att: Kräftfiskeförbud ska gälla inom hela fiskevårdsområdet under 2018 fram till fiskestämman 2019 med undantag för Hinsen där kräftfiske får ske inom eget skifteslag fredagen den 10 augusti från kl. 17.00 till lördagen den 11 augusti kl.09.00. Styrelsen får vid behov utföra provfiske efter kräftor i övriga vatten.

15. Stämman beslutade att en viltvårdspremie på 150 kr betalas för varje fångad mink under 2017 och att föreningen bekostar slagfällor för de som vill fånga mink och har jakträtt.
17.Stämman beslutade att oförändrade fiskekortspriser ska gälla under 2019.

Fiskekorten löses per kalenderår enligt följande:
2018/2019 Fiskerättsbevis vita kort 150 kr/år Fiskerättsbevis familjemedlem vita kort m rött kryss 75 kr/år
3(3)


Fiskerättsbevis med stöd av arrende vita kort 200 kr/år Arrendekort familjemedlem vita kort m rött kryss 75 kr/år Ortskort vita kort 400 kr/år Ortskort familjemedlem vita kort m rött kryss 75 kr/år Fiskekort övriga röda kort 500 kr/år Fiskekort övriga röda kort 200 kr/vecka Fiskekort övriga röda kort eller automat 60 kr/dag Fiskekort Lilla Logärden 80 kr/dag

För trollingkort gäller följande priser, inklusive övrigt fiske: Fiskerättsbevis/arrende Ortskort Övriga Dag 100 kr Dag 150 kr Dag 200 kr Vecka 200 kr Vecka 350 kr Vecka 600 kr År 600 kr År 1000 kr År 1400 kr

18.Stämman beslutade att godkänna upprättat förslag till budget och arbetsplan. Budgeten omsluter 428 000 kronor.

19.Stämman avslutades med gemensamt kaffe med dopp.

Fiskestämmans beslut kan överklagas till Länsstyrelsen senast fyra veckor efter den 21 februari 2018. Protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren från den 28 februari 2018.

Vid protokollet Mötets ordförande

Lars Nordström Per-Erik Sandberg

Justeras Jan Larsson Kjell Pettersson

Protokollet har godkänts/justerats digitalt.

 

17 feb >>>>>> Isfiskepremiär Stora Logärden

Äntligen Isfiskepremiär

Bilden är tagen nu på morgonen, det är många som kommit till Stora Logärden för att pröva fiskelyckan. Enligt tidiga rapporter så har fisket varit trögt ännu så länge.

 

16 feb >>>>>>

I morgon, lördag 17 feb är det så åter dags för årets isfiskepremiär på Stora Logärden. Vi har under åren blivit bortskämda med fina fångster av framför allt Rödingar, men också en och annan Öring har nappat.

Enligt SMHI kommer lördagen att bjuda på mulet väder, svaga vindar och ca -3C under dagen. Som synes på bilden har det kommit stora mänger snö, ute på isen är den ca 25cm tjock, och vid provborrningar har isen varit ca 30 cm.

Varmt Välkomna till årets Isfiskepremiär önskar Hinsen Logärdens Fiskevårdsförening.

5 jan >>>>>>>

Vi kan se tillbaka på 2017 som ett fiskeår med fina fångster av både stora Rödingar och stora Öringar. Isfisket i våra tjärnar är nu i full gång och det rapporteras om huggvilliga Regnbågar.

Lördagen den 17 februari är det åter dags för isfiskepremiären på Stora Logärden. Vi har de senaste åren blivit bortskämda med fina fångster av både Röding och Öring.

Välkomna till Hinsen Logärdens Fiskevårdsområde.

 

 

2017

20 Augusti >>>>> Storröding fångad på Logärden

Ove Andersson och Joakim Hoffman trollade framgångsrikt på Logärden under söndagen. 15 meter ner över bottnen på 42 meter högg en riktig storröding, vikt ca 5kg. Joakim berättar att man lagt många fisketimmar på Logärden innan den stora äntligen ville hugga. Joakim och Ove hälsar till föreningen ett Tack för en välskött sjö med pigga och friska fiskar. Vi tackar och grattulerar till en riktigt fin fångst.

 

30 Juli >>>>> Gädda, Röding och Öring i Logärden

Att Gäddan i Logärden gärna äter röding om den får chansen har vi sett flera gånger, därför känns det bra med den fiskevård föreningen bedriver med ett intensivt gäddfiske i samband med leken varje år. Gäddlekfisket ger större livsutrymme till både öringen och rödingen, ett arbete som ger er som fiskar möjligheter att få uppleva fisketurer som Lilie Larsson fick uppleva på Logarden förra veckan, Lilie trollade med wobbler med detta fina resultat, öringen väger 4,6kg

Stort grattis Lilie!

 

12 Juli >>>>> Storöring på Logärden

 

Bertil Nyström tog en fisketur på Stora Logärden under förra veckan. Resultatet av den fisketuren ser ni här intill, Öringen väger 6 kg, Bertil rodde långsamt med död mört som agn vilket var knepet för dagen. Öringen kämpade tappert och Bertil tog det lungt och metodiskt. Vi säger stort grattis.

 

20 Juni >>>>> Storfiskare

En stolt Johan Apel skickade in följande bild på en riktig storfiskare.

Sigge Apel 6år fick ett ordentligt napp på bryggan idag vid stenboudden. 

5,2kg vägde den och var proppfull i kräftor. 
6 hela kräftor och klor till lika många hade den i magen.

11 Juni >>>>> Slutresultat Gäddfisket

Här är resultatet av 15-års gäddlekfiske. Våren blev kallare än normalt så vi befarar att en del gäddor hann leka under isen innan ryssjorna kom i sjön, så årets fångstminskning får tas med en nypa salt. Oavsett det så har vi tagit bort drygt 100 gäddor vilket ger större livsutrymme för Logärdens öring och rödingbestånd. Största gädda väger 8kg och fångades tidigt i Logärdsviken. Gäddlekfisket kommer att fortsätta även i framtiden då vi nu kan se tydliga skillnader i bestånden, gäddorna i Logärden är numera sällsynta och det fångas fler öringar och rödingar än gäddor under vår, sommar och höstfisket.

8 maj >>>>> Gäddfisket halvtidsresultat

Efter en kylslagen inledning kom så ryssjorna på plats, fisket har varit ojämt, troligen pga. den kalla inledningen på våren, ryssjorna har varit ca 2 veckor i sjön. Resultat just nu: plats, antal gäddor samt största gädda.

Logärdsviken 34st 8,0kg

Finngärdet 13st 2,5kg

Logärdsdammen 8st 4,5kg

Niklas Vik 8st 1,1kg

Bergslagsöarna 6st 1,5kg

Bild: 8 gäddor från Logärdsdammen, största gädda 4,5kg

18 april >>>> Våren dröjer

Ännu har vintern inte släppt sitt grepp om logärden, kalla nätter har fördröjt vårens ankomst, detta hindrar dock inte en handfull gäddor från att leka i Logärdsviken och simma in i Bengt Israelssons ryssja. Den stora gäddan på bilden är en romstinn hona på 8.0kg, näst störst är en hanne på 4,5kg.

13 april >>>> Nu sköljer Stora Logärden

Nu är gäddlekfisket i Logärden igång för 15-året i rad. Bengt Israelsson är först på plats med en ryssja Logärdsviken, övriga ca 20 ryssjor

förbereds medans vi väntar på att isen ska släppa sitt grepp.

Idag, skärtorsdagen 13 april är ca hälften av Logärden isfri, de första fiskesugna som trailat i sina båtar är redan på plats för att jaga sjöns storvuxna öringar och rödingar.

 

1 april >>>>> Storöring fångad på Hinsen

Johan Apel Falun skickade den 25 mars in denna fiskerapport. Vi säger stort grattis till en helt grym storöring.

Jag fick denna fina gamla öringhanne på ismete idag på hinsen. 87cm och 7,2kg

En riktig fight på ca 15 min i ett hål som bara var 150mm. Fisken var 200mm hög så det var bra trångt å få upp den.

25 feb >>>>> Lyckad premiär

Många fiskesugna har idag sökt sig till Logärden för att pröva fiskelyckan. Vädret blev som utlovat, efter en klar och kall morgon skiner nu solen, vinden har avtagit och många har lyckats fånga riktigt fina rödingar och öringar. På bilderna ser ni två som hitintills lyckats bäst enligt de rapporter som strömmat in, klockan är strax 15.00 så det återstår ännu ett par timmar av premiärdagen. Mikko Nieminen Bengtsheden lyckades bra med rödingfisket, rödingarna väger mellan 1,1kg-1,5kg. Blänke med blink och maggot-agnad ballansare var receptet för dagen. Hasse Andersson Finngärdet, med flera stora rödingar på sitt samvete från sommarfisket med båt lyckades efter en lång kamp lirka upp en storöring, vikt 5kg och 77cm lång. Hasse fick också med sig 2 rödingar så dagen hade knappast kunnat bli mer lyckad..

Bild 1 Mikko Nieminen med 3 fina rödingar vikt 1.1kg-1.5kg Bild 2 Hasse Andersson med storöring vikt 5.0kg och 77cm.

24 feb >>>>> Imorgon Premiär Logärden

Så är det änligen dags för vinterfiskepremiären på Stora Logärden. Enligt SMHI kan vi under lördagen efter en kall morgon -9C se fram emot strålande solsken och -2C under premiärdagen. För er som kommer till Logärden via vägen fram mot sjöns utlopp vid dammen så finns det nu en vägbom med kodlås, detta pga upprepade inbrott i sommarstugor. Vid fiskekortsautomaten hittar ni ett mobilnummer att ringa så får ni koden som gäller för dagen. Ni är alla varmt välkomna till Stora Logärdens vinterfiskepremiär. Rapportera gärna en lyckad fångst med namn och bild till någon av kontaktpersonerna i styrelsen så lägger vi upp era bilder på hemsidan.

31 jan >>>>> Utsättningar av fisk 2005 till 2016

29 jan >>>>> Fiskestämma

FISKE       

Delägarna i Hinsen-Logärdens FVOF kallas till ordinarie fiskestämma onsdagen den 15 februari 2017 kl. 19.00 i Karlsbyhedens Folkets Hus. Handlingar inför stämman har skickats till företrädare för respektive skifteslag. Anteckning av andelstal och fullmakter från kl.18.30. Föreningen bjuder på kaffe.
Vårvinterfisket på Logärden har premiär lördagen den 25 februari 2017.

Styrelsen

3 jan >>>>>>> Storöring fångad på Logärden

Niklas Andersson från Karlsbyheden var under tisdagen ute på Stora Logärden och fiskade tillsammans med fyra kamrater. Under förmiddagen nappade några mindre rödingar och vid 11-tiden högg det till rejält. En stark öring drog ut ordentligt med lina och gjorde många rusningar innan den slutligen började tröttna. Efter att ha försökt lirka upp öringen med huggkrok stoppade fiskekompisen Daniel Sundlöv ner armen i det 120mm stora hålet och fick tag i ena hjällocket, det var med visst motstånd som öringen gled upp på isen, 87cm lång, vikt 6,7kg. Stort grattis Niklas, till en fantastisk öring.

Logärden stängs nu ner på lördag 7 januari, för att åter öppna vid årets pimpelpremiär lördagen den 25 februari. Välkomna!

2016

5 dec >>>>>>> Farliga isar inom hela fiskevårdsområdet

24 nov >>>>>> Styrelsen informerar

Snart nytt år 2017
Snart står ett nytt år för dörren. Som vanligt är Stora Logärden stängd i början av året, nämligen från 7 januari till och med 24 februari 2017. Fiskepremiär på Stora Logärden den 25 februari 2017. Övriga vatten är öppna året runt. Tänk på att de första isarna kan vara förrädiska. En nyhet är att numera kan du lösa fiskekort för Lilla Logärden och övriga vatten sen tidigare på ifiske.se.
Styrelsen

31 okt >>>>>>> Storöring fångad på Logärden under söndagen

Ove Andersson med fiskekamrat från Långshyttan trollade under söndagen med ena djupriggen 15m under kölen när en riktig storöring valde att bita sig fast i en stackad siklöja apterad i en salsa-skalle 12m ner, färg Lapinkulta. Tidigt i kampen gick spöt av på mitten vilket inte gjorde situationen enklare. Lätt omskakade lyckades man till slut bärga öringen som var kraftigt byggd över ryggen och vikten imponerande 7kg. Öringen är den hitills största som Ove landat i Logärden men flera öringar i 3-4kg klassen har synat hovgarnet vid tidigare turer på Logärden. Ove hälsar att han uppskattar Logärden som en fantastisk fiskesjö med starka öringar och kristallklart vatten.

 

26 sept >>>>>> Kommande fiskeförbud i delar Hinsen

Hinsen-Logärdens FVOF har satt ut öring i Hinsen på ett flertal platser. Öringen går kvar på utsättningsplatserna och där är dom lättfångade.

Med hänsyn till detta inför föreningen nu ett tillfälligt fiskeförbud att gälla från den 1 oktober till årsskiftet inom ett område från fd Sågens kontor och österut till Smältarholmen och vidare hela Finnboviken ut till Stenboudden. Förbudet gäller fram till Smältarholmen 200 m ut i sjön. Förbudet finns markerat på karta.

Föreningen förutsätter att Ni har överseende med förbudet och liksom oss övriga kan glädjas åt att öringarna får gå kvar i sjön tills dom blivit fullstora.

Hinsen-Logärdens FVOF

22 aug >>>>>>> Stark öring fångad på Logärden

Öringen på bilden fångades vid trolling med wobbler på fredag kväll. 66cm, 3,650kg. Öringen var urstark efter hugget och kryssade runt 5 meter under båten i 10min innan den lät sig håvas. Den energirika nors-dieten gör att de flesta öringar och rödingar som fångas i Logärden är i väldigt god kondition.

18 juli >>>>>>> Kräftfisket i Hinsen närmar sig

Kräftfiske inom Hinsen-Logärdens FVOF 2016

Fiskestämman, som hölls den 14 februari 2016 beslutade att kräftfiske 2016 får ske fredagen den 12 augusti från kl. 17.00 till lördagen den 13 augusti kl. 09.00. Kräftfisket fårenbart ske i sjön Hinsen.
Enligt föreningens stadgar får kräftfiske ske inom eget skifteslag av de som har egen fiskerätt, fiskerätt löst med stöd av arrende eller har rätt att lösa ortskort. Fiskerättsägare och boende inom följande skifteslag har därför rätt att delta i kräftfisket: Boda, Bengtsheden, Hillersboda, Kårtägt, Finnbo, Slammerberget, Korså Allmänning,

Ramsnäs, Borgärdet och Rupstjärn.  För fisket gäller att 15 burar/mjärdar får användas per person och löst fiskekort. Samtliga utestående redskap ska vara märkta med ägarens namn. Omärkta redskap tas omhand vid kontroll. Fångade kräftor mindre än 10 cm skall återsättas på fångstplatsen.

 

16 juli >>>>>>> Mer fisk i våra tjärnar

Under den gångna veckan har vi fyllt på med fisk i Lilla Logärden, Lisstjärnen och som bilden visar i Djuptjärnen

 

12 juli >>>>>>> En storgädda mindre i Logärden

14 års ryssjefiske till trots, en riktig gäddmadam har lyckats undvika våra 18 ryssjor och nått den respektabla vikten 11,6kg, längd 114cm. Gäddan lät sig luras av Christer Nilssons stora skeddrag vid ett trollingpass under tisdagen. För 20-år sedan kunde man räkna med 10 fångade gäddor på varje fångad öring vid trollingfiske på Logärden. Idag handlar det snarare om en fångad gädda på varje fångad öring, så det riktade gäddlekfisket har definitivt påverkat gäddbeståndet i Logärden på ett positivt sätt.

30 juni >>>>>>> Fin öring fångad i Logärden

Christer Nilsson, Falun provade framgångsrikt trolling med skeddrag under torsdagen, öringen var stark och gjorde långa rusningar innan den lät sig håvas. Längd, 72cm, vikt 4,4kg. Skeddraget var lövtunt i storleken av en nors och ifärgkombinationen röd/koppar.

 

19 juni >>>>>>>> Nyisatt regnbåge i flera av föreningens vatten

Lagom till midsommar finns nu gott om fisk i våra tjärnar. Vi har satt ut 200kg i Djuptjärnrn, 100kg i Lisstjärnen, 100kg i Lilla Logärden samt 100kg i Övertjärnen. Tilläggas ska också att arbetet med den nya grillplatsen vid Djuptjärnen har utförts av Thomas Wiik och Hans Aspman.

 

15 juni >>>>>>>> Ny grillplats installerad

Föreningens eldsjälar under ledning av Christer Nilsson har nu färdigställt en helt ny grillplats ute på Ön i Djuptjärnen. Lämna grillplatsen i samma ordnade skick som ni själva vill mötas av när ni kommer för att njuta av spännande fiske i naturskön miljö. Välkomna!

 

6 juni >>>>>>>>> Årets gäddfiske slutresultat

Här är resultatet från 14 års ryssjefiske i Logärden. Årets största Gädda fångdes vid Finngärdet av Stefan Stedt och Stigmar Nordin. Gäddan vägde 8,7kg. Fisket pågick i ca 5 veckor och vi ser att medelvikt och antal fångade gäddor sjunker för tredje året i rad. Syftet med att ta ut så mycket gädda som möjligt ur Logärden är att skapa större livsutrymme för Öring och Rödingbestånd.

 

2 juni >>>>>>>>> Nyanländ fisk till föreningens fiskodling vid Håsjön

Håkan Ohlsson har nu levererat 600kg Öring med en medelvikt om ca 240g. Öringen som kräver god omvårdnad har nu hamnat under Roger Arvidson, Stefan Österlund samt Thomas Lundins beskydd, samtliga fastighetsägare vid Håsjön. Föreningen får på det här sättet ca 2 ton Öring att fördela ut i våra sjöar och tjärnar kommande höst.

13 maj >>>>>>>>> Protokoll från årets stämma och nätfiskeförbudszoner

nu under fliken Regler

9 maj>>>>>>>>> Storöring fångad i Logärden

En storöring i väldigt fin kondition fångades under lördagen 7maj av Mikael Sjöberg. Metoden var trolling med skrikgul wobbler. Djupet på fångsplatsen var ca 6meter. Öringen väger 5,5kg och var endast 73cm lång. Ytvattentemperaturen är nu uppe i dryga 10 grader Stort Grattis Mikael till en riktigt fin Öring.

1 maj >>>>>>>>>>> halvtid i gäddfisket

Nu har ryssjorna varit i Logärden 2 veckor, resultat så här långt

Största fisk samt antal per område

Finngärdet 8,7kg 9 st Logärdsdammen 6,6kg 25 st Källviken Bergslagsöar 5,3kg 32st Niklas Vik 3,7kg 14 st Logärdsviken 2,0kg 25st Sammanlagt 105 gäddor. Detta trots det relativt kyliga vädret, Vi återkommer med slutresultat när leken är slut om ca 2-3 veckor

Bild Lovis och Oskar hjälpte morfar Kjell med ryssjorna under lördagen

 

21 April >>>>>>>>>> Storslam vid Finngärdet

Nu börjar lekgäddorna hitta in i ryssjorna på allvar. Vid Finngärdet fylldes flaket av lekmogna gäddor vid gårdagens vittjning. Stefan och Stigmar noteras för årets största gädda så här långt, vikt 8,7kg längd 105cm, totalt 9 gäddor, 3 stora honor och sex mindre hannar med en sammanlagd vikt av ca 32kg fångade i fyra ryssjor. Inga gäddor kastas, det finns en efterfrågan på nyfångad Logärdsgädda.

 

19 April >>>>>>>>>> Bryggor på plats vid Djuptjärnen

Nu öppnas nya möjligheter för er som vill prova lyckan i Djuptjärnen. Delar av styrelsen, Lars, Christer och Lennart fick idag bryggorna på plats så att ni nu kan komma åt helt nya fiskeplatser från ön ute i Djuptjärnen. Foto Lennart Sandgren

17 April >>>>>>>>>> Gäddlekfisket igång

Årets gäddlekfiske påbörjades under helgen, detta blir det 14:e året i Stora Logärden. Under gårdagen fanns fortfarande en del is kvar i skyddade vikar men den sista isen förväntas försvinna helt inom några dagar. Övriga vatten inom fiskevårdsområdet ska enligt uppgift vara helt isfria.

Bengt Israelsson som fiskar i Logärdsviken fick sina ryssjor på plats redan under fredagen och de första 3 gäddorna gick i ryssjan redan under lördagen. Leken är utspridd över ca 5 veckor och gäddorna verkar gilla soliga och vindstilla dagar för att komma igång med leken på allvar. En annan iaktagelse är att vissa gäddor leker grunt medans andra gärna håller till på djupare vatten ner till i alla fall 2 meters djup.

Föreningen bedriver också gäddlekfiske med ryssjor i Lilla Logärden och i Lisstjärnen.

Bild 1: Lite isbrytning krävdes för att få ryssjan på plats under gårdagen Bild 2: Årets första 3 gäddor fångades igår vid Logärdsviken.

28 mars >>>>>>> Ökad tillgänglighet i Djuptjärnen

Nu har projektet med bryggbroar vid Djuptjärn påbörjats. Med hjälp av Daniel Sundlöv, Lennart Sandgren och Christer Nilsson har fyra bryggor lagts ut på isen. Bryggorna kommer att sammanfogas under påskhelgen och bogseras på plats när det blir öppet vatten.

 

20 mars >>>>>>> Nyisatt fisk i Lilla Logärden inför Påskhelgen

Här är en redovisning på mängden fisk som föreningen inplanterat under perioden 2004-2015,

årets första isättning sker denna vecka vid Lilla Logärden

19 mars Angling på Djuptjärnen för att minska Gäddbeståndet

 

Bild: Lennart Sandgren och Ove Brun i angeltagen.

Djuptjärnen är sannolikt det mest natursköna fiskevattnet inom vårt fiskevårdsområde. Styrelsen samlades under lördagen för att minska antalet gäddor. Fisket gick trögt men totalt kom det upp 7 gäddor, största vägde 1,8 kg. Vi använde ca 80 angeldon så det talar för att Djuptjärnen inte domineras helt av gäddor vilket är lovande för framtiden. Föreningen har planterat i såväl regnbåge som öring under många år så ädelfisket kan periodvis vara riktigt bra.

14 mars >>>>>>>>

Marcus Hayden och vänner var igår ute på Logärden och testade fiskelyckan. Vid 09-tiden nappade en större Röding på Marcus maggot-agnade blänke. Rödingen var i fin kondition och vägde 3kg. Kamraterna fick också var sin röding dock i mindre format.

3 mars

Bengt Jonsson testade pimpelfisket på Stora Logärden den 28 februari. Resultat 2 rödingar, den största, vikt 2,5kg, hade ordentliga bett i bakdelen sannolikt ett gäddangrepp. Premiärfisket blev lyckat med rekordmånga fiskare på isen i bra väderförhållanden. Det fångades många rödingar i storlek upp till 1,5kg enligt de rapporter vi fått in till dags dato.

 

14 februari

Den 34:e fiskestämman.
Den 34:e fiskestämman hölls den 14 februari 2016 i Karlsbyhedens Folkets Hus. Drygt 20 personer deltog.  Stämman beslutade att fisket 2016 och delvis 2017 får bedrivas som förra och tidigare år men med anpassning till årets almenacka. Fiskepremiären 2017 på Stora Logärden äger rum den 25 februari. För att kompensera för inflationen och höjda priser på fisk och fiskfoder beslutades att från och med 2017 höja priserna på vissa fiskekort. Syftet med detta är att bibehålla kvaliteten på fiskevården. Protokollet från stämman finns hos sekreteraren (Lars Nordström) och kommer att översändas till företrädarna för skifteslagen.
Styrelsen

17 Januari

 FISKESTÄMMA      

 

Delägarna i Hinsen-Logärdens FVOF kallas till ordinarie fiskestämma söndagen den 14 februari 2016 kl. 15.00 i Karlsbyhedens Folkets Hus. Handlingar inför stämman har skickats till företrädare för respektive skifteslag. Föreningen bjuder på kaffe.
Vårvinterfisket på Logärden har premiär lördagen den 20 februari 2016.

Styrelsen

 

7 januari >>>>>>>>> StorÖringen fångad på Stora Logärden idag under förmiddagen

Mikael Lindström Falun, var idag ute på Stora Logärden och pimplade. Efter ett par timmar får Micke ett stumt hugg ca 8meter under isen, efter en försiktig inledning rusar Öringen ca 20meter, efter 15 min visar den sig i hålet (diam 130mm) och efter ett försök att vända upp huvudet rusar den igen och det tar ytterliggare ca 10 min innan den låter sig besegras. Öringen är 85cm och väger 6,330kg och sannolikt den största öring som fångats vid pimpelfiske på Logärden? Logärden stänger nu ner och öppnar åter på årets pimpelpremiär. Stort grattis Micke! Välkomna lördagen den 20 februari. Ta med stora isborren och nya friska linor:-)

2015

13 dec >>>>>>>>>>> Isen börjar lägga sig på våra vatten, var försiktig!

12 november >>>>>>> Öringar i fin kondition nu utsatta i våra vatten

Årets fiskodling vid Håsjön har nu avslutats och 1 200 kg har körts ut till våra vatten. Till följande sjöar har våra öringar körts. Djuptjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärnen, St Övertjärnen, Toxen och Hinsen. Från starten i våras med  300 kg öring har fisken ökat i vikt med 900 kg. Det var länge sedan så fin fisk kunde köras ut/Lennart

 

23 september >>>>>> Storröding fångad och returnerad i Logärden under måndagen.

Ronny Eriksson Falun trollade med siklöja på Logärden under måndagen, efter någon timme hugger en storröding på djupriggen ca 10 meter under båten. Rödingen rusar och parkerar nere vid bottnen på 27meters djup där den står och tjurar innan den efter ca 10minuter låter sig håvas. Rödingenhannens längd 82cm, höjd 29cm och väger imponerande 6,225kg, efter fotografering låter Ronny Rödingen simma tillbaka i Logärdens klara vatten. Vi lyfter på fiskehatten och grattulerar Ronny till en fantastisk fisk som om några veckor kommer att leka och föra sina värdefulla gener vidare.

20 september >>>>>> Gädda i Logärden

Föreningen bedriver sedan 12 år tillbaka ett riktat fiske för att minska gäddstammen i Logärden, syftet är att minska trycket på röding och öring. Som synes finns en och annan gädda kvar, denna högg i lördags och var 106cm lång.

12 september>>>>>>> Fin Öring

Christian Mattson trollade framgångsrikt med små wobbler på Logärden under lördagen

Öringen väger 4kg

Grattis Christian

16 augusti>>>>>>>>>> Fina abborrar

Måns och Viggo metade fragångrikt på Logärden med kvidd i helgen abborrarna väger 8hg & 7hg

 

 

9 augusti >>>>>>>>> fler Öringfångster

Stefan Stedt Finngärdets fäbodar med en Öring tagen i Stora Logärden den sista juli vid djupriggfiske med wobbler. Öringen rusade flertalet gånger ner mot bottnen innan den efter ca 15min kunde landas i håven.

Vikt 6,5kg

Grattis Stefan!

 

4 augusti>>>>>>>>>>

Christer Nilsson med en fin Öring tagen på wobbler under måndagskvällen vikt 4,230kg, längd 71cm

   

 

17 Jun>>>>>>>> Fiskodling

Fiskodling 2015 
Den 15 juni startades vår fiskodling upp med ca 1000 stycken öringar med en snittvikt av 350 g. Håkan Olsson från Persbo-Gallsbo fiskodling levererade fisken, som kom från deras odling i Kloten.

På bilden syns förutom Håkan Olsson också Christer Nilsson och Lars Nordström.

 

8 Juni >>>>>>>> Årets gäddfiske resultat

GÄDDOR Antal Kg Snitt
2003 182 319 1,75
2004 142 202 1,42
2005 137 236 1,72
2006 88 152 1,73
2007 87 147 1,69
2008 73 149 2,04
2009 95 215 2,26
2010 133 208 1,56
2011 129 155 1,20
2012 187 230 1,23
2013 191 206 1,08
2014 255 332 1,30
2015 185 216 1,17
SUMMA 1884 2765 1,47

Årets gäddfiske är nu avslutat, resultatet för Stora Logärden ser ni här intill, det verkar som vi ser ett trendbrott med sjunkade fångster och lägre medelvikt. Årets största blev Bengt Israelssons gädda från Logärdsviken vikt 9,1kg.

I Lisstjärnen fångades 17 gäddor i 6 ryssjor största gädda 7,8kg

1 Juni >>>>>>>>

Landgången ut till handikappbryggan vid Djuptjärnen har tjänat ut och nu har frivilliga styrelsemedlemmar m fl gjort en insats och bytt ut landgången. Efter några mindre justeringar av räcket ska det nu vara säkert att köra ut med rullstol för fiske. Utsättning av fisk kommer att ske inom kort.

5 maj >>>>>>Halvtid i gäddfisket

Bilden visar största gäddan just nu, 9,1kg 111cm. Fångad av Bengt Israelsson i Logärdsviken. Totalt har det nu fångats ca 120 gäddor i Stora Logärden, detta trots en kall och blåsig inledning på gäddleken.

 

24 april<<<<< Flera Gäddor

Kjell Pettersson med två romstinna gäddor, vikt 8,3kg och 5,1kg. Den sista isen lämnade Stora Logärden i måndags. Vid dagens vittjning i området kring dammen blev fångsten totalt 5 gäddor i 3 ryssjor, Totalt har första veckans ryssjefiske i Stora Logärden gett ca 35 gäddor fördelat på ett 20-tal ryssjor. En lite lugnare start än normalt, en blåsig och kall vecka tros vara orsaken. Soliga och vindstilla dagar brukar sätta fart på leken.

 

15 april>>>> Gäddleken i full gång

Första vittjningen i Lisstjärnen gav 3 gäddor varav en ovanligt fet hona på 7,8kg och 97cm.

7 april Årets ryssjefiske har börjat

Föreningen bedriver sedan 12-år tillbaka ett omfattande gäddlekfiske med ett 20-tal ryssjor för att minska antalet gäddor och därigenom ge större livsutrymme för öring, röding och regnbåge. Årets första ryssja har idag satts i Logärden vid Finngärdet. Föreningen har till årets fiske införskaffat ytterliggare fyra 12,5m strandryssjor. Gäddfisket kommer att bedrivas under ca 6veckor i Stora och Lilla Logärden samt Lisstjärnen. Utförlig fångsrapport utlovas.

1 mars >>>>> Det fortsätter att nappa

Det fina Rödingfisket fortsätter, under helgen har flera fina rödingar fångats i vikter mellan 0,6-2kg. Bilden visar Per Pallander som under förmiddagen idag krokade en vacker röding på 1,6kg. Nytt personbästa för Per! vi lyfter på hatten.

25 feb >>>>> Nytt pimpelrekord på Röding i Logärden tidigare idag.

Är detta den största pimpelfångade Rödingen fångad på Logärden? Den fångades idag av Lars Nordström, Hofors på 20 meters djup utanför Mjölnarvallen. Tagen på pimpel med maggot på kroken. Till att börja med var det helt stumt men sen efter drillning kom den upp. Hålet var nästan för litet men en hand ner i hålet räddade situationen. Det var en ärrad jätte som efter vägning och fotografering fick gå tillbaks i plurret. Bra gjort av Lars och stort grattis till en fantastisk fisk. Rödingen vägde 5,5kg.

22 feb <<<<< Lyckad premiär på Logärden

 

Bengt Eriksson Röding ca 4kg

Bengt Eriksson Hofors, fick den största rödingen ca 4kg, under lördagens premiärfiske. Ca 40 personer testade fiskelyckan trots pågående skid-VM. Isen är perfekt ca 40cm och många rödingar fångades i vikter mellan 1-2kg. Bengt fick rödingen på ca 20 m djup, blå blink vid blänket och maggot.

 

Föreningen har från länsstyrelsens djur-skyddshandläggare fått en påminnelse om hanteringen av betesfisk. Följande gäller med hänsyn till djurskyddslagen. Fisken (mörten) ska vara död då den sätts på kroken som agn vid angling eller då krok sätts ut. Regler finns också för hur betesfisken hanteras då den fortfarande lever. Även detta kan läsas i djurskyddslagen DFS 2004:16.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

Transportstyrelsen har bekostat biotopåtgärder vid trumman för allmänna vägen mot Korsån vid Håsjöbäcken. Med hjälp av Anders Bruks har arbetet inneburit att botten på trummorna täckts med ett lager lekgrus och grus även har lagts på uppströms och nedströmssidan. Nedströms trummorna  har den flottledsrensade botten på en sträcka av knappt 100 m åtgärdats genom utläggning av sten. I bäcken finns flodpärlmusslor, som är beroende av öring för sin fortplantning.

23 Aug >>>Rödingen nappar på Logärden

Logärden

Fisket efter röding var under april-maj riktigt bra, sedan har fisket tidvis varit trögt under den varma sommaren, nu kommer åter rapporter om pigga huggvilliga rödingar. Rödingen på bilden fångades idag på vobbler, vikt ca 1,5kg.

 

8 Juli>> Storöring fångad på Hinsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.............................................................................................................


..
.........................................................................


..................................................................................................................................................................................................................