med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 


REGLER
för fiske inom Hinsen-Logärdens FVOF

F I S K E B E S T Ä M E L S E R   2019

Övergripande
Totalt fiskeförbud ska gälla i Logärden från och med den 7 januari 2020 till och med den 14 februari 2020. Fiskepremiären på Logärden äger rum den 15 februari 2020.

Vid Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen får fiske enbart ske från land när vattnen är isfria. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas. Riktat fiske med ryssjor får i dessa vatten ske efter gädda under deras lektid.

Vid fiske på Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen, Lisstjärnen, Hinsen och Logärden får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.

Vid släpfiske får maximalt två spön per båt användas förutsatt att två kort lösts. Spöparavan får användas.

När fiske är tillåtet får angling ske på alla vatten, utom Lilla Logärden, med femton angeldon med konventionella angekrokar.

Totalt fiskeförbud ska gälla i Håsjöbäcken upp till Håsjön under 2019. I övriga rinnande vatten är det fiskeförbud från och med den 3 september 2019 till och med den 31 mars 2020.

Trolling mm
Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete på Hinsen och Logärden.

Nätfiske
Hinsen
Under tiden 1 april till och med 1 september och 27 oktober till och med 8 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 3 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon för nätfiske finns vid Finnboviken. Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.
Logärden
Under tiden 10 juni till och med 1 september får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiske
Kräftfiskeförbud ska gälla inom hela fiskevårdsområdet under 2019 fram till fiskestämman 2020 med undantag för Hinsen där kräftfiske får ske inom eget skifteslag fredagen den 9 augusti från kl. 17.00 till lördagen den 10 augusti kl.09.00. Styrelsen får vid behov utföra provfiske efter kräftor i övriga vatten.

För allt fiske med utestående redskap krävs märkning med innehavarens fullständiga namn. Nät ska vara märkta med flöten i båda ändar. Ofullständigt märkta redskap kommer vid kontroll att tas till vara.

 

OLOVLIGT FISKE

Vid misstanke om olovligt fiske kan någon av följande personer kontaktas: Lennart Sandgren 070-291 34 03,
Ove Bruhn 070-570 20 51, Johan Jansson, 070-663 83 25, Hans Andersson, 023/206 69, Kjell Pettersson 0290/215 34, Tomas Wiik 070-665 95 67, Jan Malmkvist 023/623 62, Sten-Erik Malmqvist 070-699 98 53, Stefan Stedt, 070-670 62 41, Mathias Holgersson, 070-359 56 74 och Hans Aspman 070-536 12 77.
I övrigt gäller att den som bryter mot regler eller bestämmelser kan få betala en kontrollavgift som kan uppgå till 10 % av prisbasbeloppet fn. 44 400:-

Nätfiskeförbudszoner i Logärden och Hinsen

Stämmoprotokoll

Protokoll fört vid fiskestämma för verksamhetsåret 2016 för Hinsen-Logärdens FVOF onsdagen 15 februari 2017 kl 19:00 i Karlsbyhedens Folkets Hus.

Den trettiofemte stämman öppnades av Christer Nilsson som hälsade de närvarande välkomna.

 1. Till ordförande respektive sekreterare för stämman valdes Per-Erik Sandberg och Lars Nordström
 2. Till justeringsmän och rösträknare valdes Mats Lundstedt och Thomas Lundin.
 3. Närvarande enligt bilagda närvarolista och röstlängd.
 4. Kallelse som skett genom utskick till företrädare för skifteslagen den 2 februari 2017 och annons i Falu-Kuriren och Dala-Demokraten den 28 januari 2017 godkändes av stämman.
 5. Upprättat förslag till dagordning godkändes.
 6. Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.
 7. Den ekonomiska redovisningen föredrogs och revisionsberättelsen lästes upp av Kjell Pettersson.
 8. På förslag av revisorerna beviljade stämman ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.
 9. Till ordförande för 2017 omvaldes Christer Nilsson.
 10. Till styrelseledamöter för 2017 och 2018 omvaldes Lennart Sandgren, Lars Nordström och Thomas Wiik.
 11. Till styrelseersättare för 2017 och 2018 omvaldes Daniel Sundlöv.
 12. Till revisorer och revisorsersättare omvaldes Stigmar Nordin och Kjell Pettersson med Jan-Erik Böhlmark som ersättare.
 13. Till valberedning nyvaldes Jan-Erik Böhlmark, Anders Stängnings och Mikael Sjöberg med Anders som sammankallande.
 14. Sex motioner om nätfiske i Logärden har inkommit. Motionerna kommer att behandlas under punkten Nätfiske/Logärden.
 15. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till fiskets bedrivande under 2017 och delvis 2018 enligt följande:

Övergripande
Totalt fiskeförbud ska gälla i Logärden från och med den 7 januari 2018 till och med den 17 februari 2018.. Fiskepremiären på Logärden äger rum den 18 februari 2018.

Vid Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen får fiske enbart ske från land när vattnen är isfria. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas. Riktat fiske med ryssjor får i dessa vatten ske efter gädda under deras lektid.

Vid släpfiske får maximalt två spön per båt användas förutsatt att två kort lösts. Spöparavan får användas.

Vid fiske på Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen, Lisstjärnen, Hinsen och Logärden får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.

När fiske är tillåtet får angling ske på alla vatten, utom Lilla Logärden, med femton angeldon med konventionella angekrokar.

Totalt fiskeförbud ska gälla i Håsjöbäcken upp till Håsjön under 2017. I övriga rinnande vatten är det fiskeförbud från och med den 4 september 2017 till och med den 31 mars 2018.

Trolling mm
Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete på Hinsen och Logärden.

Nätfiske
Hinsen
Under tiden 1 april till och med 3 september och 28 oktober till och med 10 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 3 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon för nätfiske finns vid Finnboviken. Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.

Logärden
Sex motioner har inkommit om nätfiske i Logärden. I två av motionerna föreslås nätfiskeförbud av tolv motionärer varav sex är delägare i området.
I de fyra övriga motionerna som företräds av fem delägare föreslås att nätfiske ska få fortgå som tidigare.

Styrelsen föreslår samma bestämmelser som föregående år. Som motiv för detta anser styrelsen att med de begränsningar av nätfisket som föreslås får balansen mellan de olika intressena anses tillgodosedda. Styrelsen kan inte finna att nätfisket negativt påverkar fiskbeståndet mer än marginellt eller på annat sätt skadar livsmiljön för djur och växter. Synpunkten om att nätfisket skulle innebära minskad försäljning av fiskekort stämmer inte. Fiskekortsförsäljningen under 2016 slog alla tidigare rekord. Inget tyder på en framtida minskning.

Efter omröstning finner ordföranden att stämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag. Stämman har sålunda beslutat att

Under tiden 10 juni till och med 3 september får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiske
Kräftfiskeförbud ska gälla inom hela fiskevårdsområdet under 2017 fram till fiskestämman 2018 med undantag för Hinsen där kräftfiske får ske inom eget skifteslag fredagen den 12 augusti från kl. 17.00 till lördagen den 13 augusti kl.09.00. Styrelsen får vid behov utföra provfiske efter kräftor i övriga vatten.

16 Stämman beslutade att en viltvårdspremie på 150 kr betalas för varje fångad mink under 2017 och att föreningen bekostar slagfällor för de som vill fånga mink och har jakträtt.

17.Stämman beslutade att oförändrade fiskekortspriser ska gälla under 2018.

Fiskekorten löses per kalenderår enligt följande:
2017/2018
Fiskerättsbevis vita kort                                                                  150 kr/år
Fiskerättsbevis familjemedlem vita kort m rött kryss                         75 kr/år
Fiskerättsbevis med stöd av arrende vita kort                                 200 kr/år
Arrendekort familjemedlem vita kort m rött kryss                           75 kr/år
Ortskort vita kort                                                                            400 kr/år
Ortskort familjemedlem vita kort m rött kryss                                 75 kr/år
Fiskekort övriga röda kort                                                              500 kr/år
Fiskekort övriga röda kort                                                              200 kr/vecka
Fiskekort övriga röda kort eller automat                                            60 kr/dag
Fiskekort Lilla Logärden                                                                   80 kr/dag

För trollingkort gäller följande priser, inklusive övrigt fiske:
Fiskerättsbevis/arrende                   Ortskort                             Övriga
Dag          100 kr                                 Dag     150 kr                      Dag    200 kr
Vecka      200 kr                                 Vecka 350 kr                      Vecka 600 kr
År            600 kr                                 År      1000 kr                     År     1400 kr

 18.Stämman beslutade att godkänna upprättat förslag till budget och arbetsplan.
Budgeten omsluter 391 000 kronor.

 19.Stämman avslutades med gemensamt kaffe med dopp.

Fiskestämmans beslut kan överklagas till Länsstyrelsen senast fyra veckor efter den  15 februari 2017. Protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren från den 23 februari 2017.

Vid protokollet                                                         Mötets ordförande

Lars Nordström                                                         Per-Erik Sandberg

                                            Justeras
     
      Mats Lundstedt                                                         Thomas Lundin

      Bilagor:
      Nätförbudszoner vid Hinsen och Logärden samt förteckning över närvarande.
     
      Protokollet rättat när det gäller årtalen i punkt 11 och 16. / Lars N

HINSEN-LOGÄRDENS FVOF