med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 SJÖBESKRIVNING
med karta för utskrift

 Områdeskartan ovan
visar vårt område mera i detalj. Sjöarnas nummer hänvisar till beskrivningen nedan.
Kartan kan öppnas i PDF-format för utskrift.

Här kan du ladda hem senaste versionen av Adobe Reader för att öppna kartan.

Djupkartor
Kartor finns för nedanstående sjöar. Kan öppnas i PDF-format för utskrift.
1. Logärden
3. Stora Övertjärnen
4. Lisstjärnen
5. Djuptjärnen
6. Lilla Logärden
11. Håsjön
12 Åkertjärnen
14. Anderstjärnen
19. Stora Bjurtjärnen


Sjöbeskrivning
Hinsen-Logärdens FVOF avvattnas vid Korsån via sjön Hyn till Gavleåns vattensystem. Vid Korsån ligger ett av områdets "Put and Take- vatten", Lilla Logärden.

Sjönamn
1. Logärden 2. Hinsen 3. Stora Övertjärnen
4. Lisstjärnen 5. Djuptjärnen 6. Lilla Logärden
7. Toxen 8. Groptjärnen 9. Långtjärnen
10. Bergtjärnen 11. Håsjön 12. Åkerstjärnen
13. Stortjärnen 14. Anderstjärnen 15. Långtjärnen
16. Lilla Väsjön 17. Kroktjärnen 18. Stora Skogsbotjärnen
19. Bjurtjärnen 20. Nottjärnen 21. Kroktjärnen
22. Kårtägtstjärnen 23. Kasttjärnen 24. Oxbergstjärnen

Något om de olika sjöarna

1. Logärden

Sjön är ca 700 ha stor och relativt djup. Djup på 20 m och därutöver förekommer på stora områden och utanför Svartviken finns djup på över 50 m. Sjön kan regleras med ca 1 m. Logärden är extremt näringsfattig med ett siktdjup på upp till 12 m. Sjön är sedan gammalt känd för sitt rödingbestånd. Rödingfisket utövas främst som pimpelfiske under vårvintern. Vid sjön finns upplogade parkeringsplatser vid Finngärds fäbod och Logärdsdammen. Utöver röding finns gädda, abborre, mört, lake, nors, elritsa (kvidd) och gärs. Även mindre mängder öring finns kvar i sjön sedan utsättningar på 80-talet. Sedan slutet av 80-talet har mer eller mindre årligen skett utsättning av den storvuxna Örenrödingen som genetiskt är identisk med den ursprungliga Logärdsrödingen.

2. Hinsen
Sjön är ca 1 200 ha stor förgrenad i fyra större vikar. Maxdjup på drygt 25 m förekommer utanför Stenboviken. I övrigt varierar djupet mellan som mest 12 m i Bodaviken och ned mot 15 m i Bengtshedsfjärden. Sjön kan regleras med ca 1,5 m. Sjön är något näringsrikare än Logärden, men får ändock karakteriseras som näringsfattig. Siktdjupet är ca 6 m. Hinsen är sedan gammalt känd för sitt sikfiske. Utöver siken finns öring, gädda, abborre, gärs, elritsa (kvidd), lake och nors, även enstaka ålar förekommer. Flodkräftan försvann från Hinsen genom kräftpest 1984. I dag finns det signalkräftor på många platser i sjön. Årligen sker utsättning av Konevesiöring.

3.-5. Stora Övertjärnen, Lisstjärnen och Djuptjärnen.
Vid dessa vatten sker fortlöpande utsättningar av regnbåge och öring. Här finns gädda, abborre, mört och lake. Vid sjöarna finns vindskydd och bryggor.
Vid
Djuptjärnen, Lisstjärnen och Lilla Logärden finns även handikappanpassade bryggor.

6. Lilla Logärden Här sätter vi årligen i Öring, Röding samt Regnbåge. De senaste åren har vi även fått enstaka rapporter om grova abborrar samt gädda.

7.- 11. Toxen, Groptjärn, Långtjärn, Bergtjärn och Håsjö.
Vid dessa vatten sker sporadiska utsättningar av regnbåge och öring. I övrigt finns normala bestånd av gädda, abborre och mört. I Håsjön ligger även föreningens fiskodlingskassar där främst regnbåge och öring odlas för utsättning inom en del av områdets sjöar och tjärnar.

12.- 24. Övriga sjöar och tjärnar
håller normala bestånd av gädda, abborre och mört. Några utsättningar av fisk sker inte i dessa vatten
.

 

 

En av FVOF:s informationstavlor

Upp